Indhold

Analyser

På denne side kan du finde analyser fra KL's analyse- og makroenhed.

Danmark i forandring

 • 22.06.17

  Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

  Formålet med dette analysenotat er at belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med nærmere fokus på perioden fra finanskrisen og frem.

 • 14.03.17

  Under samme tag som svigermor

  Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i antallet og andelen af familier, der bor sammen med svigermor og/eller svigerfar i perioden 2007-2017.

 • 27.02.17

  Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet

  Formålet med dette analysenotat er at anskueliggøre, hvordan udbuddet af ejerboliger i landdistrikterne længere væk fra de største byer påvirkes af de demografiske forskydninger der pågår. Fremtiden er svær at spå om, men på trods heraf sandsynliggøres, at boligmarkedet i landdistrikterne længere væk fra de største byer kan bliver endnu mere udfordret i årene fremover.

Arbejdsmarked

Sundhed

 • 12.12.17

  Udvikling i lægers brug af besøg i hjemmet blandt ældre

  Formålet med denne analyse er at belyse almen praktiserende lægers brug af besøg i hjemmet blandt ældre patienter, herunder regionale og kommunale forskelle og udviklingen i antallet af lægebesøg i hjemmet fra 2009 til 2016.

 • 22.08.17

  Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske indlæggelser

  Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i varigheden af indlæggelser i det somatiske sygehusvæsen fra 2008-2016. Dels undersøges den gennemsnitlige indlæggelsesvarighed og dels undersøges fordelingen af hhv. korte og lange indlæggelser.

 • 31.01.17

  Overvægt blandt udsatte børn og unge

  KL har udgivet en nøgletalspublikation for udsatte børn og unge, som viser kommunefordelte tal for fx udsatte børn og unges skolegang og helbred, herunder overvægt.

Socialområdet

Uddannelse

 • 08.11.16

  Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget efter 9. klasse

  Formålet med dette analysenotat er at tegne billeder af unge, som går ud af 9. klasse. Der gives karakteristik af de unge, som vælger henholdsvis de ordi-nære 10. klasser, 10. klasse på efterskole, erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.

 • 16.03.16

  Udviklingen i det geografiske udbud af uddannelser

  Analyse af dels udviklingen i antallet af igangsatte uddannelser og deres geografiske placering, og dels udviklingen i det geografiske udbud af uddannelser med det formål, at identificere om og i hvilket omfang uddannelsessystemet centraliseres.

 • 14.10.15

  Eksamenskarakterer - almene gymnasier (Stx)

  I dette analysenotat analyseres forskellene på eksamens- og årskarakterer på de almene gymnasier (Stx) for de elever, der blev studenter i årene 2012-2014. Som en del af analysen ses der nærmere på størrelsen af forskellen mellem skriftlige eksamens- og årskarakterer på tværs af gymnasier. En ensartet karaktergivning for ensartede præstationer på tværs af landets gymnasier er særdeles vigtig, fordi karaktererne er bestemmende for de unges valgmuligheder mht. videregående uddannelse.

Øvrigt

Analyser i Momentum

 • 08.01.18

  Staten bygger mere og mere, mens kommunerne må holde igen

  Skiftende regeringer har haft som ambition at reducere kommunernes byggeri for ikke at overophede økonomien, men samtidig bruger staten en større og større andel af de samlede offentlige anlægsudgifter, viser nye tal. Kommunerne har stort behov for både at bygge nyt og renovere for at optimere driften og undgå endnu større regninger i fremtiden.

 • 30.10.17

  Mange flere EU-borgere kan stemme til kommunalvalget

  Siden kommunalvalget i 2013 er antallet af EU-borgere, der kan stemme, steget med 32 procent, men der er store forskelle på udviklingens hast kommunerne imellem. Nogle steder er det status quo, mens der andre steder er dobbelt så mange, der kan stemme. I alt har næsten 200.000 borgere fra andre EU-lande ret til at sætte deres kryds på stemmesedlen, men erfaringerne viser, at kun få gør det.

 • 16.10.17

  Flere og flere østeuropæiske indvandrere i Danmark

  På 28 år er antallet af østeuropæere, der er flyttet til Danmark, mere end syvdoblet. Østeuropæerne fylder meget i Midt- og Sydjylland, hvor de primært arbejder med landbrug og industri, mens rengøring er det primære erhverv i hovedstadsområdet. Østeuropæerne er og vil fortsat være vigtige for at kunne skabe vækst, men de kan blive sværere at rekruttere i fremtiden, vurderer DA og kommune.

Annonce
Annonce

Annonce