Indhold

Afskedigelser

Vurderer den forhandlingsberettigede organisation, at en afskedigelse ikke er rimeligt begrundet i kommunens eller medarbejderens forhold, kan organisationen indbringe sagen for et afskedigelsesnævn.

Hvornår er en afskedigelse rimeligt begrundet
Det vil altid være en konkret vurdering, om en afsked er rimeligt begrundet, og vurderingen vil bl.a. basere sig på praksis fra afskedigelsesnævnene og domstolene. KL følger løbende med i udviklingen i retspraksis og vil derfor kunne rådgive kommunerne om de forventede krav til en saglig opsigelse baseret på den aktuelle retstilstand på området.

Uformelle forhandlinger
Hvis den faglige organisation eller kommunen foreslår en forhandling med deltagelse af overenskomstens parter, efter organisationen har fremsat krav om få sagen behandlet ved et afskedigelsesnævn, men inden organisationen udarbejder klageskrift, og parterne er enige om dette, afholdes en forhandling for at vurdere, om der er grundlag for at afslutte sagen forligsmæssigt.

Forhandlingerne foregår i KL-huset med deltagelse af kommunen, den faglige organisation og en erfaren KL-konsulent. KL's deltagelse i disse forhandlinger er en del af KL's interessevaretagelse og er således uden omkostninger for kommunerne. Hvis kommunen derimod ønsker KL's deltagelse i en lokal forhandling, vil KL opkræve et konsulenthonorar.

Det er KL, der udarbejder referat af forhandlingen.

Afskedigelsesnævn
Videreføres sagen til afskedigelsesnævnet, skal kommunen have en advokat, der kan føre sagen for kommunen. Udgiften hertil afholder kommunen, men KL deltager i forberedelsen af sagen, herunder ved møder med advokaten, og vil også repræsentere kommunen som partsdommer i selve sagen. 

Hvor kan jeg få hjælp?
Jura og EU yder rådgivning og bistand i alle spørgsmål om håndteringen af afskedigelsessager.

Kurser om afskedigelser
Jura og EU udbyder jævnligt forskellige kurser med fokus på bl.a. afskedigelsessager. Du kan se mere i Jura og EU's kursuskatalog samt på COK's hjemmeside, hvor du kan tilmelde dig kurserne.

Annonce
Annonce

Annonce