Indhold

Personalejura

Publikationer og nyheder

 • 19.12.17

  Jura og EU's kursuskatalog for 2018

  KL, Jura & EU og COK præsenterer igen i år et bredt og aktuelt kursusprogram for ledere og medarbejdere, der har brug for nyeste viden om kommunal jura og lovgivning. I kursuskataloget for 2018 udbyder vi en bred vifte af kurser inden for ansættelsesret, kommunalret og EU-området.

 • 17.08.17

  KL biintervenerer i ankesag i Østre Landsret om retten til modregning af mistet sygedagpenge-refusion som følge af en medarbejders manglende medvirken i sygedag-pengesagen

  Retten i Nykøbing Falster har den 4. juli 2017 afsagt dom i en sag, hvor Vordingborg Kommune havde mistet dagpengerefusion for en sygemeldt medarbejder, som uden rimelig grund havde undladt at indsende fornøden dokumentation til Jobcentret. Som følge heraf modregnede arbejdsgiveren tabet i medarbejderens løn. Retten fandt imidlertid ikke at arbejdsgiveren var berettiget hertil. Vordingborg Kommune har som arbejdsgiver anket dommen. KL har, da sagen er principiel, besluttet at biintervenere i ankesagen ved Østre Landsret.

 • 17.11.16

  Landsretsdom om ret til fravær i forbindelse med en speciallægeundersøgelse

  Østre Landsret har i en dom afsagt den 31. oktober 2016 slået fast, at lægeundersøgelser så vidt muligt skal placeres udenfor arbejdstiden. I den konkrete sag, hvor medarbejderen ikke havde haft mulighed for at lægge undersøgelsen udenfor arbejdstiden, og hvor der var væsentlig ubehag forbundet med undersøgelsen både og efter, kom retten ud fra en konkret vurdering til, at medarbejderen havde ret til løn under fraværet. KL mener ikke dommen ændrer på gældende praksis.

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce